Navigacija

Cilj je ovoga istraživanja bio usporediti dvije skupine pretilih pacijenata s obzirom na motivaciju za promjenom težine, prisutnost različitih procesa promjene (ponašajnih i kognitivno-afektivnih), razloge za i protiv promjene te percepciju učinkovitosti samokontrole u različitim situacijama hranjenja.

Prvu skupinu pacijenata čine osobe koje su se javile gastroenterologu radi ugradnje intragastričnoga balona, a druga je usporedna skupina pretilih pacijenata koji su se javljali obiteljskom liječniku ili specijalistu interne medicine zbog različitih zdravstvenih tegoba.

U istraživanju je sudjelovalo 47 pretilih pacijenata podijeljenih u dvije skupine. U prvoj je skupini bilo 25 osoba (3 muškarca i 22 žene), u dobi od 19 do A 60 godina (M = 38,4, SD = 12,19), koje su se u Kliniku za gastroenterologiju I Kliničkoga bolničkog centra Rijeka javile radi ugradnje intragastričnoga balona, Prosječan indeks tjelesne mase (ITM) ovih pacijenata upućuje na pretilost III. stupnja, a iznosi 41,85 (SD = 6,96), u rasponu 0d 34,72 do 59,07.

Istraživanje pretilih osobaPacijenti usporedne skupine odabrani su iz veće skupine (N = 279) pretilih. Pri njihovu odabiru vodilo se računa 0 spolu, dobi i indeksu tjelesne mase. U konačnici usporednu skupinu čine 22 pretile osobe (6 muškaraca I 16 žena), u dobi od 24 do 57 godina (M = 40,14, SD = 10,68), koje su se u

Kliniku za gastroenterologiju KBC-a Rijeka te centre primarne zdravstvene zaštite u Rijeci, Zagrebu ili Mostaru, javile zbog zdravstvenih problema povezani s prekomjernom tjelesnom težinom, odnosno pretilošću.

Prosječan ITM me skupine iznosi 40,43 (SD = 6,14), raspona od 33,8 do 61,48. U Tablici I I navedeni su podaci o bračnome i profesionalnome statusu sudionika obiju skupina.

Ljestvica za mjerenje stadija promjene tURlCA; University of Rhode Island Change Assessment Scale, McConnaughy, DiClemente, Prochaska iVelicer, 1989) koristi se za ispitivanje spremnosti za promjenu kod različitih navika i ponašanja, kao što je prestanak pušenja, zloporaba alkohola i kokaina, vježbanje i kontrola tjelesne težine. Sastoji se od 32 čestice koje mjere četiri stadija promjene: pretkontemplaciju, kontemplaciju, akciju i održavanje.

Svaka se podljestvica sastoji od osam čestica, a sudionici na skali Likertova tipa od pet stupnjeva (od l- uopće se ne slažem do 5 – u potpunosti se slažem) procjenjuju u kojoj se mjeri pojedina tvrdnja odnosi na njih. Viši rezultat upućuje na veće slaganje s izraženim stavovima, mišljenjima i osjećajima koje osoba proživljava u pojedinom stadiju promjene. .

Na uzorku hrvatskih sudionika potvrđena je četverofaktorska struktura ovoga instrumenta, a koeficijenti unutarnje konzistencije tipa Cronbach alpha iznose redom za pretkontemplaciju, kontemplaciju, akciju i održavanje: 0,80, 0,86, 0,89 i 0,82 (Pokrajac-Bulian i sur., 2005). Rezultati se koriste kao svojevrstan profil pojedinca koji pokazuje kretanje unutar četiriju stadija promjene.

Upitnik za mjerenje procesa promjene pri pokušaju gubitka tjelesne težine (PCQ; Processes of Change Questionnaire for Weight Control, Rossi I sur., 1994) sastoji se od 48 čestica koje mjere strategije koje pojedinci koriste pri pokušaju gubitka tjelesne težine.

Konceptualno se temelji na íliransteorijskome modelu – pretpostavlja da prijelaz pojedinca iz jednoga stadija promjene u drugi proizlazi iz korištenja različitih strategija, odnosno procesa promjene.

Upitnik ispituje 12 takvih procesa: prikupljanje informacija, ponovljeno samovrjednovanje, vrjednovanje okoline, doživljavanje i izražavanje emocija, zabrinutost socijalnim normama, supstituciju ponašanja, kontrolu podražaja, kontrolu interpersonalne okoline, potkrjepljivanje, socijalnu podršku, angažiranje u promjeni te uzimanje lijekova i drugih supstanci. Faktorskom analizom na glavne komponente izdvojena su dva faktora višega reda: faktor iskustva {kognitivno-afektivni) i ponašajni (bihevioralni) faktor (Rossi i sur., 1994).

Faktor iskustva odnosi se na prikupljanje informacija o prekomjernome uzimanju hrane i prejedanju, razmatranje posljedica toga ponašanja, emocionalno reagiranje na moguće zdravstvene posljedice prejedanja i zabrinutost zbog stavova okoline prema pretilosti.

Ponašajni faktor odnosi se na zamjenu starih, neprimjerenih ponašanja novima, kontrolu vanjskih podražaja koji potiču na prejedanje, izbjegavanje osoba i situacija koje mogu potaknuti prejedanje, samonagrađivanje, socijalnu podršku, vlastito angažiranje u procesu promjene te uzimanje lijekova ili drugih supstanci u kontroli težine. Pouzdanosti tipa Cronbach alpha podljestvica upitnika kreću se od 0,71 do 0,91 (Russo, Pokrajac-Bulian i Tkalčić, 2005).

Svaka se podljestvica sastoji 0d četiriju čestica, a sudionici na ljestvici Likermawa tipa od pet stupnjeva (od 1- nikada do 5 – uvijek) procjenjuju koliko često koriste pojedinu strategiju.

Upitnik donošenja odluke (DBI, Decisional Balance Inventozy, O’Connell i Velicer, 1988) mjeri percipirane prednosti i nedostatke smanjivanja tjelesne težine. Konceptualno se temelji na Modela donošenja odluka Ianisa i Manna i ‘Dansteorijskome modelu. Pretpostavka je da pojedinac procjenjuje prednosti i nedostatke promjene ponašanja ovisno o svojoj spremnosti za pomienu.

REZULTATI I RASPRAVA

Tablica 12 pokazuje karakteristike dviju skupina pretilih pacijenata – skupinu s intragastričnim balonom (IGB) i usporednu skupinu. Dvije se skupine ne razlikuju po dobi, težini, opsegu struka i bokova, ali među njima postoji razlika s obzirom na dob provođenja prve dijete, željenu težinu i prosječan broj kilograma koje žele izgubiti te sistolički i dijastolički tlak.

Pacijenti s IGB-om navode da su u ranim dvadesetim godinama započeli prvu dijetu, njihova je željena težina gotovo za 10 kg manja 0d željene težine usporedne skupine, a žele izgubiti prosječno 46 kg, čak 11 kg više od usporedne skupine.

Bez obzira na to što među skupinama nema razlike u težini, IGB skupina duže se bori s prekomjernom težinom te je stoga njihov cilj izgubiti više kilograma. Moguće je da pacijenti s IGB-om očekuju veći gubitak i uspjeh jer su se odlučili na smanjenje težine uz pomoć intragastričnoga balona.

Usporedna skupina pacijenata ima viši sistolički i dijastolički krvni tlak od skupine s IGB-om. No, usporedimo li krvni tlak obiju skupina s normativnim vrijednostima (za sistolički < 140, za dijastolički< 90), možemo vidjeti da su za obje skupine prosječne vrijednosti krvnoga tlaka unutar normativnih.

Iskustva iz prakse i savjeti za borbu protiv pretilosti

Iskustva su pokazala kako je za dugoročne rezultate u borbi protiv pretilosti najpogodnija fizička aktivnost u kombinaciji sa zdravom prehranom ili pak zdravijom dijetom poput Montignac dijete.

Kvalitetne programe mršavljenja nudi Centar za zdravo i lijepo tijelo Altis koji su specijalizirani za tretmane i programe mršavljenja.

Za one kojima ovakvi centri nisu dostupni savjetujemo da uključe aktivnost poput brzog hodanja četiri puta tjedno te vode dnevnik mršavljenja koji će im pomoći kako bi pratili rezultate.

Odlična pomoć u mršavljenju je i sudjelovanje u forumu specijaliziranom za mršavljenje jer ćete na taj način puno naučiti a istovremeno ćete biti primati i davati svoja iskustva u mršavljenju. Jedan takav forum je Mrsavljenje-forum.com.